Právne služby poskytuje kancelária:

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) tvoria súčasť zmluvy o dielo podľa ustanovení § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, uzatvorenej medzi

Theatrica

občianske združenie zapísané v evidencii občianskych združení vedenej Ministerstvom vnútra so sídlom Björnsonova 1, 811 05 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika

IČO: 42182778
DIČ: 2023155277
ČÍSLO ÚČTU: SK8011000000002928848104
SWIFT: TATRSKBX

E-mail: info@darujhudbu.sk
Tel: +421 911 777 742

(ďalej len „Zhotoviteľ) na strane jednej

a objednávateľom na strane druhej, pre vytvorenie hudobného diela na objednávku.

 1. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vznikajúce na základe zmluvy o dielo uzatváranej medzi Zhotoviteľom a objednávateľom, ktorej predmetom je vytvorenie hudobného diela z oblasti vážnej hudby (ďalej len „dielo“) Zhotoviteľom, resp. skladateľmi ako subdodávateľmi s ním spolupracujúcimi, a to na základe objednávok učinených objednávateľom poštou, telefonicky alebo e-mailom uvedeným na doméne www.darujhudbu.sk, pokiaľ strany výslovne použitie týchto VOP nevylúčili.

 1. Spracovanie osobných údajov

 1. Zhotoviteľ ako prevádzkovateľ bude spracovávať objednávateľom poskytnuté osobné údaje len z dôvodu plnenia zmluvy a len v rozsahu nevyhnutnom na účely plnenia zmluvy a po splnení zmluvy výlučne pre vnútorné účtovné účely po dobu stanovenú účtovnými predpismi. Po uplynutí tejto doby bude archivovaná samotná zmluva uzavretá s objednávateľom v súlade s predpismi o archívnictve, nebude však dochádzať k ďalšiemu spracúvaniu údajov.

 2. Zhotoviteľ nezverejňuje totožnosť objednávateľa ani osoby, ktorej bola kompozícia dedikovaná, ak si objednávateľ nebude priať opak.

 3. Totožnosť Zhotoviteľa ako prevádzkovateľa a kontakty na prijímanie sťažností na spracovanie sú uvedené v záhlaví.

 4. Zhotoviteľ neposkytuje osobné údaje objednávateľa iným osobám, okrem účtovnej firmy M. M. K., s.r.o (za účelom vedenia účtovníctva).

 5. Objednávateľ má právo požadovať od Zhotoviteľa ako prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom a má právo žiadať ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Má tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 1. Predmet zmluvy o dielo

 1. Zhotoviteľ sa zmluvou zaväzuje zabezpečiť zhotovenie a odovzdanie objednávateľom na stránkach špecifikovaného diela (t.j. dedikovanej partitúry hudobného diela s demonahrávkou, príp. profesionálnou nahrávkou, príp. spolu so zabezpečením koncertného vykonania, a to podľa špecifikácie objednávateľa) objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu. V prípade, že si objednávateľ objedná tiež koncertné vykonanie, musí Zhotoviteľ toto na svoje náklady (vrátane honorárov umelcov, licenčných odmien, nájomného za sálu a notové materiály a pod.) zabezpečiť do 6 mesiacov od odovzdania diela; objednávateľ sa bude môcť rozhodnúť, či pôjde o súkromný alebo verejný koncert. Ak bude mať objednávateľ špeciálne požiadavky na sálu či vystupujúcich umelcov, vyvinie Zhotoviteľ všetko úsilie mu vyhovieť, nadnáklady s tým spojené však hradí Objednávateľ a lehota 6 mesiacov od odovzdania diela na zabezpečenie koncertného vykonania môže byť prekročená.

 2. Objednávateľ si objednáva dielo spravidla z druhov diel zverejnených na stránkach a prípadne na základe svojich osobitných požiadaviek; táto ponuka je však len výzvou ku kontraktácii a nezaručuje dostupnosť ponúkaného diela. Zmluva je uzatvorená až potvrdením (akceptáciou) objednávky Zhotoviteľom.

 3. Zmeny špecifikácie diela objednávateľom po uzatvorení zmluvy o dielo sa môžu dojednať len za predpokladu, že nebola započatá práca na diele a že podľa okolností bude upravená cena a termín dodatkom k pôvodnej zmluve o dielo.

 4. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k dielu (t.j. hmotnému vyjadreniu hudobného diela) až úplným zaplatením ceny.

 5. Súčasťou plnenia Zhotoviteľa nie je poskytnutie oprávnenia na verejné vykonanie a iné použitie diela, ktoré spravidla spravuje SOZA. V prípade realizácie nahrávky alebo koncertu však Zhotoviteľ zodpovedá za vysporiadanie práv k autorským dielam a umeleckým výkonom na účely výroby zvukového záznamu alebo na účely ich koncertného vykonania.

 6. Ak si objednávateľ praje zhudobnenie určitého textu a neprenechá výber Zhotoviteľovi, zodpovedá sám za úplné vysporiadanie práv k takému textu, ibaže by išlo podľa slovenského autorského práva o voľné dielo.

 1. Cena diela a platobné podmienky

 1. Cena diela je stanovená v zmluve alebo v potvrdenej objednávke v mene EUR.

 2. Ak nie je ďalej ustanovené inak, je cena splatná pri prevzatí diela. Zhotoviteľ zásadne vyžaduje zaplatenie preddavku vo výške 50 % ceny.

 3. Cenu možno platiť podľa rozhodnutia objednávateľa nasledujúcimi spôsobmi:

 1. u prevádzkovateľa poštovej alebo zásielkovej služby pri dodaní diela na dobierku;

 2. prevodom na bankový účet Zhotoviteľa;

 3. platbou elektronickými prostriedkami umožňujúcimi vykonanie platby na diaľku, ak sú na stránkach umožnené.

 1. Zhotoviteľ vystavuje daňový doklad spravidla písomne a doručuje ho objednávateľovi spravidla spoločne s odovzdaním diela. Zhotoviteľ je však podľa svojho rozhodnutia oprávnený vystaviť daňový doklad tiež v elektronickej podobe a doručiť ho na adresu elektronickej pošty zadanú objednávateľom ako kontaktnú. Objednávateľ súhlasí s vystavením daňového dokladu v elektronickej podobe, pokiaľ je zaručená vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu daňového dokladu podľa zákona.

 1. Vykonanie a odovzdanie diela/Dodacie podmienky

 1. Za riadne vykonanie diela sa považuje plnenie, ktoré je odovzdané objednávateľovi v obvyklej kvalite a v súlade so zmluvou o dielo.

 2. Zhotoviteľ pripraví podľa rozhodnutia objednávateľa dielo na odoslanie (na trovy a riziko objednávateľa) na objednávateľom udanú adresu.

 3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať dielo v lehote uvedenej v zmluve medzi Zhotoviteľom a objednávateľom, ktorá môže byť prekročená len z dôležitých dôvodov hodných osobitného zreteľa, ako je napr. choroba skladateľa.

 1. Zodpovednosť za vady a spotrebiteľská záruka

 1. Záručná doba je u spotrebiteľov 24 mesiacov od prevzatia diela. Ak objednávateľ prevzal dielo až po dni, do ktorého mal povinnosť dielo prevziať, plynie záručná doba už odo dňa, keď mu táto povinnosť vznikla. Ako záručný list slúži spotrebiteľovi vystavený daňový doklad o zakúpení diela.

 2. Objednávateľ je povinný prezrieť dielo ihneď po jeho prevzatí a je povinný oznámiť zjavné chyby bez zbytočného odkladu po prevzatí diela.

 3. Pre vylúčenie pochybností sa výslovne uvádza, že výhrady objednávateľa k umeleckej kvalite diela sa nepovažujú za vady diela a nie je tak možné dielo z tohto alebo obdobného dôvodu reklamovať, a to i s prihliadnutím k skutočnosti, že objednávateľ sa môže oboznámiť s tvorbou autora diela pred uzatvorením zmluvy o dielo.

 4. Ak sa počas trvania záručnej doby vyskytnú na diele vady (napr. zlá technická kvalita zvukového nosiča, nečitateľná partitúra a pod.), je spotrebiteľ oprávnený uplatniť u Zhotoviteľa nárok na bezplatné odstránenie vady. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa dielo mohlo riadne užívať ako dielo bez vady, má objednávateľ právo na odstúpenie od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením oznámenia objednávateľa o odstúpení od zmluvy Zhotoviteľovi. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu diela podľa objednávky, má objednávateľ právo na primeranú zľavu.

 5. Nároky vyplývajúce zo záruky uplatňuje spotrebiteľ poštovnou reklamáciou u Zhotoviteľa zaslanou na adresu sídla Zhotoviteľa. Pri reklamácii je objednávateľ povinný predložiť daňový doklad či inak spoľahlivo preukázať nákup diela (dodacím listom a pod.) a popísať, v čom vady spočívajú alebo ako sa prejavujú.

 6. Po uplatnení reklamácie vydá Zhotoviteľ objednávateľovi písomné potvrdenie o tom, kedy objednávateľ svoje právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie objednávateľ požaduje. Zhotoviteľ ďalej objednávateľovi vydá potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, včítane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania a v prípade zamietnutej reklamácie odôvodnenie zamietnutia.

 7. Zhotoviteľ vybaví reklamáciu a odstráni vady najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a v tejto lehote tiež informuje objednávateľa o spôsobe vybavenia reklamácie; ak Zhotoviteľ neodstráni odstrániteľné vady v tejto lehote, platí, že vadu nie je možné odstrániť a objednávateľ môže žiadať poskytnutie primeranej zľavy z ceny alebo môže od zmluvy v rozsahu vadného plnenia odstúpiť.

 1. Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy

 1. Objednávateľ v postavení spotrebiteľa nemá právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu, pretože každé dielo je zhotovované na individuálnu zákazku objednávateľa.

 1. Spoločné ustanovenia

 1. Zmluva o dielo sa riadi slovenským právom. Záväzok strán zo zmluvy o dielo sa riadi zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

 2. Ak je objednávateľ spotrebiteľom, má právo obrátiť sa na Zhotoviteľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Zhotoviteľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Zhotoviteľ zasiahol do jeho práv. Ak Zhotoviteľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ibaže vyčísliteľná hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjektom ARS je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iná právnická osoba zapísaná do zoznamu subjektov ARS vedeného Ministerstvom hospodárstva. Návrh môže spotrebiteľ podať u subjektu ARS v listinnej podobe, v elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice. Návrh môže spotrebiteľ podať aj prostredníctvom formulára dostupného na webovom sídle SOI www.soi.sk, alebo prostredníctvom platformy ARS dostupnej na webovej stránke EÚ:

  http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

  Alternatívne riešenie sporu vedené Slovenskou obchodnou inšpekciou je bezodplatné, iný subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Subjekt ARS ukončí alternatívne riešenie sporu v zásade do 90 dní odo dňa jeho začatia.

 3. Objednávateľ berie na vedomie, že celý obsah sprístupňovaný verejnosti na stránkach je alebo môže byť predmetom práv duševného vlastníctva Zhotoviteľa alebo tretích osôb a nikto nie je oprávnený ho bez súhlasu oprávnenej osoby meniť alebo spracovávať alebo inak použiť.

 1. Prechodné a záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP sa zverejňujú na stránkach. Originál VOP je uložený v sídle Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi nahliadnuť do originálu VOP a vyhotoviť si na jeho vlastný náklad ich odpis. Na žiadosť podanú elektronickou poštou na elektronickú adresu Zhotoviteľa zašle Zhotoviteľ odpis VOP objednávateľovi v elektronickej podobe.

 2. Zhotoviteľ je oprávnený VOP zmeniť: zmena VOP sa nedotkne už uzatvorených zmlúv.

 3. Objednávateľ je povinný udržiavať svoje kontaktné údaje aktuálne až do splnenia všetkých svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy.

 4. Ak sa odlišujú individuálne dojednané zmluvné ustanovenia od VOP, majú takéto ustanovenia pred ustanoveniami VOP aplikačnú prednosť.

 1. Účinnosť

 1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 1. 1. 2018 a vzťahujú sa na zmluvy uzatvorené v dobe ich účinnosti.