Komorné dielo

– skladba pre menšie nástrojové zoskupenie (duo, trio, kvarteto, kvinteto a pod.)

História komornej hudby siaha až k trom skladateľským velikánom klasicizmu – Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwing van Beethoven, ktorí doviedli tento žáner k absolútnej dokonalosti. Známe sú napríklad Haydnove Sláčikové kvartetá, op. 76, ktoré skomponoval v rokoch 1797-1798 a venoval ich uhorskému grófovi Josephovi Georgovi von Erdődymu.


 

Piesňový cyklus

– skladba pre sólistu alebo duo, ktorá okrem hudobnej zložky obsahuje aj text

Intimitu zosobňovala v histórii európskej hudby najmä piesňová tvorba. Spojenie slova a hudby patrí k najmilším spôsobom vyjadrenia širokej škály ľudských emócií. Medzi významných skladateľov piesní a piesňových cyklov patria napríklad Franz Schubert, Robert Schumann či Gustav Mahler.

Práve piesňový cyklus nemeckého skladateľa Roberta Schumanna Láska a život ženy skomponovaný v roku 1840, bol pravdepodobne inšpirovaný aj jeho vzťahom s Clarou Wieck, s ktorou sa v tom istom roku navzdory nesúhlasu jej otca oženil.


 

Symfonické dielo

– skladba pre symfonický orchester (dychové / bicie / sláčikové nástroje)

Asi každý človek sa už v živote stretol so Schillerovou Ódou na radosť, ktorú však preslávil najmä nemecký skladateľ Ludwig van Beethoven vo svojej 9. symfónii d mol. Venoval ju pruskému kráľovi Friedrichovi Wilhelmovi III.

Jeho dielo inšpirovalo aj ďalšieho významného symfonika Gustava Mahlera, ktorý svoju veľkolepú 8. symfóniu zase venoval manželke Alme. Jej premiéra, o ktorú sa postaralo vyše tisíc účinkujúcich, bola obrovským úspechom. Spolu s ďalšími pokračovateľmi symfonickej tradície ako Anton Bruckner, Antonín Dvořák či Dmitri Šostakovič sa zaslúžili o to, že symfónia sa neprehliadnuteľne zapísala do histórie ako jeden z najkľúčovejších hudobných druhov.


 

Vokálno-inštrumentálne dielo

– skladba pre inštrumentálne zoskupenie a vokálnu zložku (sólisti / zbor)

Skutočnú majestátnosť dosahovali skladatelia vo vokálno-inštrumentálnych dielach veľkého rozsahu, ako boli oratória, kantáty, omše a opery, ktoré sa viazali k dôležitým slávnostným udalostiam.

K najvýznamnejším skladateľom vokálno-inštrumentálnych diel, ale aj hudby ako takej, patrí nepochybne nemecký skladateľ Johann Sebastian Bach. Jedným z jeho posledných diel, ktoré stihol skomponovať, je Omša h mol, venovaná poľskému kráľovi, litovskému veľkokniežaťu, a zároveň saskému kurfirstovi Augustovi III.